Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendacommissie

De agendacommissie heeft de volgende taken:
• de lange termijnagenda van de raad en van commissies samen te stellen;
• de conceptagenda’s van de eerstvolgende commissies en gemeenteraad op te stellen;
• de besluitvormingsprocessen in te richten: informatie en meningsvormende bijeenkomsten over specifieke onderwerpen te plannen. De vergaderingen van de Agendacommissie zijn openbaar. Een raadslid is voorzitter.

Auditcommissie

De auditcommissie heeft de taak om de raad te adviseren over specifiek financiële stukken en over de Planning en Controlecyclus. De commissie is verder eerste aanspreekpunt voor de accountant. De vergaderingen zijn bijna altijd openbaar. Een raadslid is voorzitter.

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris.

Commissie Inwoners

De besluitvorming in de gemeenteraad wordt voorbereid in werkbijeenkomsten, al dan niet met allerlei externe partijen en genodigden en in de openbare raadscommissies Ruimte en Inwoners. De commissies geven aan of voorstellen rijp zijn voor behandeling in de raad, geven daarbij adviezen aan de raad en laten weten waarover zij in de raad m.n. nog een debat willen voeren. Er vindt geen besluitvorming plaats. Een raadslid is voorzitter. Duo-leden zijn de raadsleden behulpzaam bij hun voorbereidende taken. De commissies kennen geen vaste samenstelling.

Commissie Ruimte

De besluitvorming in de gemeenteraad wordt voorbereid in werkbijeenkomsten, al of niet met allerlei externe partijen en genodigden en in de openbare raadscommissies Ruimte en Inwoners. De commissies geven aan of voorstellen rijp zijn voor behandeling in de raad, geven daarbij adviezen aan de raad en laten weten waarover zij in de raad m.n. nog een debat willen voeren. Er vindt geen besluitvorming plaats. Een raadslid is voorzitter. Duo-leden zijn de raadsleden behulpzaam bij hun voorbereidende taken. De commissies kennen geen vaste samenstelling.

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat als gekozen volksvertegenwoordiging van de inwoners aan het hoofd van de gemeente. In de gemeenteraad vindt de besluitvorming plaats over de begroting, het beleid op hoofdlijnen en worden verordeningen vastgesteld. De raad controleert ook de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad telt 15 leden. De vergaderingen zijn bijna altijd openbaar. De burgemeester is onafhankelijk voorzitter van de raad.

Presidium

Het Presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie, het functioneren van de raad en de raadscommissie en beraadslaagt over vertrouwelijke zaken. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Raadsgriffier

De griffier is eerste adviseur van de raad, ondersteunt de voorzitter van de raad, de raad en individuele raadsleden en duoleden. Hij overlegt met de burgemeester en secretaris voor een goede samenwerking tussen de raad en het college/organisatie. Hij verzorgt contacten met inwoners, insprekers en externe partijen.

Rekenkamercommissie

De gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben samen één Rekenkamercommissie. De leden zijn door de gemeenteraden van de drie gemeenten benoemd voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2020. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan en ze kiest zelf wat ze onderzoekt.

Samenstelling en contact:
De heer drs. H. (Henk) Groen, voorzitter
De heer drs. E.J.F. (Edwin) Melskens, lid tevens plaatsvervangend voorzitter.
Voor inlichtingen kunt u mailen naar Mevrouw M. (Marina) Boer via m.boer@eersel.nl.