Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De agendacommissie heeft de volgende taken:
• de lange termijnagenda van de raad en van commissies samen te stellen;
• de conceptagenda’s van de eerstvolgende commissies en gemeenteraad op te stellen;
• de besluitvormingsprocessen in te richten: informatie en meningsvormende bijeenkomsten over specifieke onderwerpen te plannen. De vergaderingen van de Agendacommissie zijn openbaar. Een raadslid is voorzitter.

De auditcommissie heeft de taak om de raad te adviseren over specifiek financiële stukken en over de Planning en Controlecyclus. De commissie is verder eerste aanspreekpunt voor de accountant. De vergaderingen zijn bijna altijd openbaar. Een raadslid is voorzitter.

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris.

De besluitvorming in de gemeenteraad wordt voorbereid in werkbijeenkomsten, al dan niet met allerlei externe partijen en genodigden en in de openbare raadscommissies Ruimte en Inwoners. De commissies geven aan of voorstellen rijp zijn voor behandeling in de raad, geven daarbij adviezen aan de raad en laten weten waarover zij in de raad m.n. nog een debat willen voeren. Er vindt geen besluitvorming plaats. Een raadslid is voorzitter. Commissieleden zijn de raadsleden behulpzaam bij hun voorbereidende taken. De commissies kennen geen vaste samenstelling.

De besluitvorming in de gemeenteraad wordt voorbereid in werkbijeenkomsten, al of niet met allerlei externe partijen en genodigden en in de openbare raadscommissies Ruimte en Inwoners. De commissies geven aan of voorstellen rijp zijn voor behandeling in de raad, geven daarbij adviezen aan de raad en laten weten waarover zij in de raad m.n. nog een debat willen voeren. Er vindt geen besluitvorming plaats. Een raadslid is voorzitter. Commissieleden zijn de raadsleden behulpzaam bij hun voorbereidende taken. De commissies kennen geen vaste samenstelling.

De gemeenteraad staat als gekozen volksvertegenwoordiging van de inwoners aan het hoofd van de gemeente. In de gemeenteraad vindt de besluitvorming plaats over de begroting, het beleid op hoofdlijnen en worden verordeningen vastgesteld. De raad controleert ook de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad telt 15 leden. De vergaderingen zijn bijna altijd openbaar. De burgemeester is onafhankelijk voorzitter van de raad.

De raadsgriffier is eerste adviseur van de raad, ondersteunt de voorzitter van de raad, de raad en individuele raadsleden en commissieleden. Zij overlegt met de burgemeester en secretaris voor een goede samenwerking tussen de raad en het college/organisatie. Zij verzorgt contacten met inwoners, insprekers en externe partijen.


De raadsgriffier wordt ondersteund door de secretarieel medewerker griffie.

Het Presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie, het functioneren van de raad en de raadscommissie en beraadslaagt over vertrouwelijke zaken. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

De gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben per 1 januari 2024 een Rekenkamer. De leden zijn door de gemeenteraden van de vier gemeenten benoemd. De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan en ze kiest zelf wat ze onderzoekt. jaarlijks vindt er een gezamenlijk onderzoek plaats bij de vier gemeenten en een individueel onderzoek bij 2 van de betrokken gemeenten. 


Samenstelling en contact:
H.W.A.M. (Hein-Willem) Vlemmix (voorzitter) en
H.J.J.M. (Harry) Smeets (plaatsvervangend voorzitter).
Voor inlichtingen kunt u mailen naar griffie@bladel.nl