Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 28 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Vergaderruimte Raadzaal

Voorzitter
A.J.M.H. van de Ven
Toelichting

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente via https://reuseldemierden.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:14:52 - 00:15:18 - Annemieke van de Ven
 2. 1

  00:14:53 - 00:15:18 - Annemieke van de Ven
  00:15:18 - 00:16:39 - Annemieke van de Ven
  00:16:39 - 00:17:57 - Hanneke van Dongen-Hermans
 3. 2

  00:16:54 - 00:17:57 - Hanneke van Dongen-Hermans
 4. 3

  Burgers kunnen in een raadsvergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn en die niet bij een commissievergadering geagendeerd zijn geweest (met uitzondering van de lijst van ingekomen stukken). Het woord kan niet worden gevoerd over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  Degenen die van het spreekrecht gebruik willen maken melden dit uiterlijk drie uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier.

  00:17:17 - 00:17:57 - Hanneke van Dongen-Hermans
 5. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), PvdA (1), Samenwerking (SW) (7), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 april 2024 wordt vastgesteld.

  00:17:23 - 00:17:57 - Hanneke van Dongen-Hermans
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), PvdA (1), Samenwerking (SW) (7), VVD (2)

  Besluit

  De lijst met ingekomen stukken wordt vastgesteld.

  00:17:44 - 00:17:57 - Hanneke van Dongen-Hermans
  00:17:57 - 00:18:07 - David Geysen
  00:18:07 - 00:18:09 - Annemieke van de Ven
  00:18:09 - 00:21:04 - David Geysen
 7. 6

  00:18:47 - 00:21:04 - David Geysen
 8. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), PvdA (1), Samenwerking (SW) (7), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst regionale mobiliteit 2024-2030; 
  2. het instemmingsbesluit vóór 4 juni kenbaar te maken aan het poho mobiliteit.

  Besluit

  1. in te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst regionale mobiliteit 2024-2030; 
  2. het instemmingsbesluit vóór 4 juni kenbaar te maken aan het poho mobiliteit.


  De Samenwerkingsovereenkomst regionale mobiliteit wordt unaniem vastgesteld.

 9. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), PvdA (1), Samenwerking (SW) (7), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. Kennis te nemen van de reactienota op de ingediende zienswijzen en de doorgevoerde tekstaanpassingen in de definitieve ontwerpregeling Gemeenschappelijke regeling ODZOB 2024.
  2. Toestemming te verlenen aan het college tot vaststelling van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling ODZOB 2024.

  Besluit

  De raad voor te stellen:
  1. Kennis te nemen van de reactienota op de ingediende zienswijzen en de doorgevoerde tekstaanpassingen in de definitieve ontwerpregeling Gemeenschappelijke regeling ODZOB 2024.
  2. Toestemming te verlenen aan het college tot vaststelling van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling ODZOB 2024.


  De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant wordt unaniem vastgesteld.

 10. 6.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), PvdA (1), Samenwerking (SW) (7), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het treffen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven, conform bijgevoegde ontwerpregeling; 
  2. Anticiperend op de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven kennis te nemen van de voorgenomen aanpassingen van het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.

  Besluit

  1. In te stemmen met het treffen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven, conform bijgevoegde ontwerpregeling; 
  2. Anticiperend op de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven kennis te nemen van de voorgenomen aanpassingen van het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.


  De gewijzigde gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven wordt ongewijzigd vastgesteld.

 11. 6.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), PvdA (1), Samenwerking (SW) (7), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De nieuwbouw van Clemensschool te versnellen om zo in de behoefte van de inwoners van


  Hulsel te kunnen voldoen. Daartoe:
  2. Een krediet ad € 100.000, - beschikbaar te stellen voor de voorbereidingen van de nieuwbouw

  Besluit

  1. De nieuwbouw van Clemensschool te versnellen om zo in de behoefte van de inwoners van Hulsel te kunnen voldoen. Daartoe:
  2. Een krediet ad € 100.000, - beschikbaar te stellen voor de voorbereidingen van de nieuwbouw


  Het raadsvoorstel wordt unaniem vastgesteld.

 12. 6.e

  De huidige verordening dateert uit 2011. In 2022 heeft de VNG een nieuwe modelverordening opgemaakt. In de modelverordening is onder andere opgenomen dat men verplicht is om te bezien of een informele afhandeling mogelijk is, de mogelijkheid tot ambtelijk horen en dat de voorzitter kan bepalen dat een geluidsopname wordt gemaakt van de hoorzitting die dient als verslag van de hoorzitting.


  Bovendien wordt in de huidige verordening nog verwezen naar regelingen die zijn ingetrokken.


  Gelet hierop is het nodig om de huidige verordening van de behandeling van bezwaarschriften door de commissie bezwaarschriften in te trekken en een nieuwe verordening vast te stellen, zodat deze aansluit bij de huidige tijd en geldende regelingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), PvdA (1), Samenwerking (SW) (7), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De verordening voor de behandeling van bezwaarschriften door de commissie bezwaarschriften Reusel-De Mierden te actualiseren en hiervoor: 

  1. de Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften Reusel-De Mierden 2024 vast te stellen;
  2. de Verordening commissie bezwaarschriften 2011 met bijbehorende toelichting, vastgesteld door uw raad op 29 maart 2011 per gelijke datum in te trekken.

  Besluit

  De verordening voor de behandeling van bezwaarschriften door de commissie bezwaarschriften Reusel-De Mierden te actualiseren en hiervoor: 

  1. de Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften Reusel-De Mierden 2024 vast te stellen;
  2. de Verordening commissie bezwaarschriften 2011 met bijbehorende toelichting, vastgesteld door uw raad op 29 maart 2011 per gelijke datum in te trekken.

  Deze verordening wordt unaniem vastgesteld.

 13. 7

  00:19:43 - 00:21:04 - David Geysen
 14. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), PvdA (1), Samenwerking (SW) (7), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  Te besluiten om:
  1. Het bedrijventerrein Kleine Hoeven fase II planologisch mogelijk te maken.


  En hiervoor:
  2. de twee ingekomen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan geen aanleiding te laten zijn om het bestemmingsplan aan te passen;
  3. in te stemmen met vier ambtshalve wijzigingen;
  4. de Nota van Zienswijzen bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Kleine Hoeven fase II’ vast te stellen;
  5. geen nieuw exploitatieplan vast te stellen;
  6. het exploitatieplan van deze fase toe te voegen aan de bestaande grondexploitatie van Kleine Hoeven;
  7. het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Kleine Hoeven fase II’ in Reusel gewijzigd vast te stellen.
  8. het beeldkwaliteitsplan ‘Bedrijventerrein Kleine Hoeven fase II’ vast te stellen en dit als bijlage toe te voegen aan de gemeentelijke welstandsnota.

  Besluit

  Te besluiten om:
  1. Het bedrijventerrein Kleine Hoeven fase II planologisch mogelijk te maken.


  En hiervoor:
  2. de twee ingekomen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan geen aanleiding te laten zijn om het bestemmingsplan aan te passen;
  3. in te stemmen met vier ambtshalve wijzigingen;
  4. de Nota van Zienswijzen bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Kleine Hoeven fase II’ vast te stellen;
  5. geen nieuw exploitatieplan vast te stellen;
  6. het exploitatieplan van deze fase toe te voegen aan de bestaande grondexploitatie van Kleine Hoeven;
  7. het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Kleine Hoeven fase II’ in Reusel gewijzigd vast te stellen.
  8. het beeldkwaliteitsplan ‘Bedrijventerrein Kleine Hoeven fase II’ vast te stellen en dit als bijlage toe te voegen aan de gemeentelijke welstandsnota.


  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Kleine Hoeven II wordt unaniem vastgesteld.

  00:20:02 - 00:21:04 - David Geysen
  00:21:04 - 00:22:31 - Johan van Dommelen
  00:22:31 - 00:23:58 - Koen Oldenbroek
  00:23:58 - 00:24:02 - Annemieke van de Ven
  00:24:02 - 00:25:32 - Toon van Dongen
  00:25:32 - 00:26:05 - Bart Kapteijns
  00:26:05 - 00:26:08 - Annemieke van de Ven
  00:26:08 - 00:26:54 - Diana Kors
  00:26:54 - 00:27:05 - Koen Oldenbroek
  00:27:05 - 00:27:09 - Annemieke van de Ven
  00:27:09 - 00:27:47 - Peter van de Noort
  00:27:47 - 00:28:56 - Annemieke van de Ven
 15. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), PvdA (1), Samenwerking (SW) (7), VVD (2)

  Besluit

  Op basis van de informatie uit de 1e bestuursrapportage 2024 te besluiten tot:
  1. Het aanmaken en afronden van de kredieten waarvoor dat in de bestuursrapportage is aangegeven.
  2. Bijstelling van de begroting 2024-2027 in verband met de in deze bestuursrapportage opgenomen budgetbijstellingen.


  De eerste bestuursrapportage wordt unaniem vastgesteld.

  00:28:13 - 00:28:56 - Annemieke van de Ven
  00:28:56 - 00:30:19 - Marc Lauwers
  00:30:19 - 00:30:25 - Annemieke van de Ven
  00:30:25 - 00:31:49 - Toon van Dongen
  00:31:49 - 00:32:24 - Bart Kapteijns
  00:32:24 - 00:34:38 - David Geysen
  00:34:38 - 00:35:19 - Frank Rombouts
  00:35:19 - 00:35:28 - Annemieke van de Ven
  00:35:28 - 00:35:49 - Maarten Maas
  00:35:49 - 00:36:12 - Toon van Dongen
  00:36:12 - 00:36:19 - Annemieke van de Ven
  00:36:19 - 00:36:27 - Peter van de Noort
  00:36:27 - 00:37:33 - Annemieke van de Ven
 16. 7.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), PvdA (1), Samenwerking (SW) (7), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  Geen zienswijze in te dienen voor de ontwerpbegroting 2025 GRSK en begrotingswijziging 2024 GRSK

  Besluit

  Een zienswijze in te dienen voor de ontwerpbegroting 2025 GRSK en begrotingswijziging 2024 GRSK met als bijlage de brief waarin vier aandachtspunten worden benoemd t.b.v. het opmaken van de definitieve begroting.


  Namens alle vijf de partijen wordt een amendement met een zienswijze ingediend. Deze wordt unaniem vastgesteld.
  Het geamendeerde raadsbesluit wordt unaniem vastgesteld.

  Amendementen

  Titel
  Amendement zienswijze ontwerpbegroting 2025 GRSK en begrotingswijziging 2024 GRSK
  00:36:53 - 00:37:33 - Annemieke van de Ven
  00:37:33 - 00:39:43 - Frank Rombouts
  00:39:43 - 00:40:37 - Mees Maas
  00:40:37 - 00:40:39 - Annemieke van de Ven
  00:40:39 - 00:43:08 - Mees Maas
  00:43:08 - 00:44:03 - Annemieke van de Ven
  00:44:03 - 00:44:38 - Peter van Gool
  00:44:38 - 00:44:57 - Bart Kapteijns
  00:44:57 - 00:47:32 - David Geysen
  00:47:32 - 00:47:35 - Annemieke van de Ven
  00:47:35 - 00:47:42 - Frank Rombouts
  00:47:42 - 00:58:00 - Annemieke van de Ven
  00:58:00 - 01:00:13 - Maarten Maas
  01:00:13 - 01:00:26 - Annemieke van de Ven
  01:00:26 - 01:02:53 - David Geysen
  01:02:53 - 01:03:02 - Annemieke van de Ven
  01:03:02 - 01:04:13 - Maarten Maas
  01:04:13 - 01:05:13 - Niels Huijbregts
  01:05:13 - 01:05:34 - Annemieke van de Ven
  01:05:34 - 01:05:44 - Peter van Gool
  01:05:44 - 01:07:27 - Annemieke van de Ven
 17. 7.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), PvdA (1), Samenwerking (SW) (7), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze in te dienen tegen de Ontwerpbegroting ODZOB 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028.


  2. Het Dagelijks bestuur van de ODZOB op te roepen de gemeenteraad actief te informeren over de voortgang (inhoudelijk en financieel) van het transitietraject naar een robuuste omgevingsdienst.

  Besluit

  1. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting ODZOB 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 met als bijlage de brief waarin vijf aandachtspunten worden benoemd t.b.v. het opmaken van de definitieve begroting.
  2. Het Dagelijks bestuur van de ODZOB op te roepen de gemeenteraad actief te informeren over de voortgang (inhoudelijk en financieel) van het transitietraject naar een robuuste omgevingsdienst.


  Namens alle vijf de partijen wordt een amendement met een zienswijze ingediend. Deze wordt unaniem vastgesteld.
  Het geamendeerde raadsbesluit wordt unaniem vastgesteld.

  Amendementen

  Titel
  Amendement zienswijze ontwerpbegroting ODZOB 2025 en meerjarenraming 2026-2028
  01:06:27 - 01:07:27 - Annemieke van de Ven
  01:07:27 - 01:09:32 - Niels Huijbregts
  01:09:32 - 01:11:52 - David Geysen
  01:11:52 - 01:12:31 - Peter van de Noort
  01:12:31 - 01:14:22 - Annemieke van de Ven
 18. 7.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), PvdA (1), Samenwerking (SW) (7), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2025 Metropoolregio Eindhoven en het meerjarenplan Brainport
  2. Een zienswijze in te dienen en niet in te stemmen met de voorgestelde verhoging van de inwonersbijdrage van € 1,09 per inwoner (€ 0,22 MRE en € 0,87 Brainport Development)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2025 Metropoolregio Eindhoven en het meerjarenplan Brainport
  2. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025-2028 en als bijlage de brief op te nemen waarin drie aandachtspunten worden benoemd t.b.v. het opmaken van de definitieve begroting.


  Namens alle vijf de partijen wordt een amendement (brief) ingediend. Deze wordt unaniem vastgesteld.
  Het geamendeerde raadsbesluit wordt unaniem vastgesteld.

  Amendementen

  Titel
  Amendement zienswijze ontwerpbegroting 2025 MRE
  01:13:07 - 01:14:22 - Annemieke van de Ven
  01:14:22 - 01:14:37 - Frank Rombouts
  01:14:37 - 01:14:58 - Annemieke van de Ven
  01:14:58 - 01:15:20 - Frank Rombouts
  01:15:20 - 01:15:28 - Annemieke van de Ven
  01:15:28 - 01:16:06 - Frank Rombouts
  01:16:06 - 01:16:39 - Annemieke van de Ven
  01:16:39 - 01:17:37 - David Geysen
  01:17:37 - 01:18:05 - Annemieke van de Ven
  01:18:05 - 01:18:10 - Frank Rombouts
  01:18:10 - 01:18:38 - Niels Huijbregts
  01:18:38 - 01:18:49 - Annemieke van de Ven
  01:18:49 - 01:19:00 - Niels Huijbregts
  01:19:00 - 01:19:04 - Annemieke van de Ven
  01:19:04 - 01:19:14 - Frank Rombouts
  01:19:14 - 01:19:26 - Annemieke van de Ven
  01:19:26 - 01:20:01 - Cor van der Heijden
  01:20:01 - 01:23:07 - Annemieke van de Ven
 19. 7.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), PvdA (1), Samenwerking (SW) (7), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2025. 
  2. Het aandachtspunt meegeven dat het niet haalbaar is om mee te gaan met een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2025.
  2. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost met als bijlage de brief waarin vier aandachtspunten worden benoemd t.b.v. het opmaken van de definitieve begroting.  Namens alle vijf de partijen wordt een amendement met een zienswijze ingediend. Deze wordt unaniem vastgesteld.
  Het geamendeerde raadsbesluit wordt unaniem vastgesteld.

  Amendementen

  Titel
  Amendement zienswijze ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
  01:13:06 - 01:14:22 - Annemieke van de Ven
  01:14:22 - 01:14:37 - Frank Rombouts
  01:14:37 - 01:14:58 - Annemieke van de Ven
  01:14:58 - 01:15:20 - Frank Rombouts
  01:15:20 - 01:15:28 - Annemieke van de Ven
  01:15:28 - 01:16:06 - Frank Rombouts
  01:16:06 - 01:16:39 - Annemieke van de Ven
  01:16:39 - 01:17:37 - David Geysen
  01:17:37 - 01:18:05 - Annemieke van de Ven
  01:18:05 - 01:18:10 - Frank Rombouts
  01:18:10 - 01:18:38 - Niels Huijbregts
  01:18:38 - 01:18:49 - Annemieke van de Ven
  01:18:49 - 01:19:00 - Niels Huijbregts
  01:19:00 - 01:19:04 - Annemieke van de Ven
  01:19:04 - 01:19:14 - Frank Rombouts
  01:19:14 - 01:19:26 - Annemieke van de Ven
  01:19:26 - 01:20:01 - Cor van der Heijden
  01:20:01 - 01:23:07 - Annemieke van de Ven
  01:23:07 - 01:24:40 - Toon van Dongen
  01:24:40 - 01:25:15 - Annemieke van de Ven
  01:25:15 - 01:25:34 - Toon van Dongen
  01:25:34 - 01:26:28 - Annemieke van de Ven
 20. 7.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), PvdA (1), Samenwerking (SW) (7), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotigingswijziging 2024 van de GGD BrabantZuidoost. 
  2. Geen zienswijze in te dienen over de Ontwerp Programmabegroting 2025 van de GGD BrabantZuidoost.

  Besluit

  1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024 van de GGD Brabant Zuidoost.
  2. Een zienswijze in te dienen over de ontwerpprogrammabegroting 2025 van de GGD Brabant Zuidoost met als bijlage de brief waarin drie aandachtspunten worden benoemd t.b.v. het opmaken van de definitieve begroting.


  Namens alle vijf de partijen wordt een amendement met een zienswijze ingediend. Deze wordt unaniem vastgesteld.
  Het geamendeerde raadsbesluit wordt unaniem vastgesteld.

  Amendementen

  Titel
  Amendement zienswijze ontwerp programmabegroting 2025 GGD Brabant Zuidoost
  01:25:51 - 01:26:28 - Annemieke van de Ven
  01:26:28 - 01:27:08 - Niels Huijbregts
  01:27:08 - 01:28:07 - Annemieke van de Ven
 21. 8

  01:27:29 - 01:28:07 - Annemieke van de Ven
 22. 9

  01:27:36 - 01:28:07 - Annemieke van de Ven
 23. 10

  01:27:43 - 01:28:07 - Annemieke van de Ven
 24. 11

  01:27:58 - 01:28:07 - Annemieke van de Ven
  01:28:07 - 01:28:35 - David Geysen
  01:28:35 - 01:29:06 - Annemieke van de Ven
 25. 12

  01:28:43 - 01:29:06 - Annemieke van de Ven
  01:29:06 - 01:29:22 - Annemieke van de Ven